Umowa licencyjna

Przed uruchomieniem oprogramowania SDPROG należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania SDPROG. Dopiero zaakceptowanie niniejszej umowy umożliwi uruchomienie oprogramowania oraz legalne korzystanie z programu. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy należy zamknąć aplikację, oraz zrezygnować z rozpowszechniania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania aplikacji SDPROG w całości lub z jakiejkolwiek jego części. Niezastosowanie się do powyższych warunków uważa się za pełną akceptację wszystkich warunków niniejszej Umowy.

Niniejsza umowa licencji, stanowi wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Wojciechem Zaremba prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą E-VOLT WOJCIECH ZAREMBA, Sołonka 58, 36-043 Straszydle zwanym dalej „Licencjodawcą”, a osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która uzyskała możliwość instalacji Oprogramowania, zwanej dalej „Licencjobiorcą”.

Niniejsza licencja określa zasady korzystania przez Licencjobiorcę z oprogramowania mobilnego SDPROG (zwanego dalej „Oprogramowaniem” lub „Aplikacją SDPROG”)

I. Definicje terminów:

 1.  Licencjodawca – Wojciech Zaremba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E-VOLT WOJCIECH ZAREMBA będący twórcą Oprogramowania w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000, nr 80, poz. 904 z późn. zm).
 2.  Licencjobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która uzyskała możliwość instalacji Oprogramowania.
 3.  Umowa – umowa licencyjna Oprogramowania.
 4.  Licencja – uprawnienie do korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
 5.  Przedmiot licencji (Oprogramowanie) aplikacja mobilna SDPROG do odczytu informacji z samochodu za pomocą systemu diagnostycznego OBD II, która łączy się samochodem za pośrednictwem interfejsu. Wersja instalacyjna oprogramowania jest udostępniona przez stronę internetową https://sdprog.com, https://play.google.com, https://itunes.apple.com/ lub  https://appgallery.huawei.com/ jak również dostępna na oryginalnych płytach CD / kartach licencyjnych.  Zasady płatności jak również warunki umowy licencyjnej określa niniejsza umowa. Dalsza odsprzedaż programu (kodu aktywacyjnego lub kodu aktywacyjnego z płytą CD / kartą licencyjną) możliwa jest jedynie za pisemną zgodą Licencjodawcy.
 1.  Kod aktywacyjny – niepowtarzalny ciąg liczb i liter przypisany dla każdej płyty CD / karty licencyjnej z oprogramowaniem lub przekazywany przez Licencjodawcę w wersji elektronicznej, umożliwiający poprawne korzystanie z oprogramowania i nowych aktualizacji. Warunki płatności za kod aktywacyjny zostały określone przez Licencjodawcę na stronie internetowej https://sdprog.com
 2.  MySDPROG – platforma stworzona przez firmę producenta oprogramowania SDPROG umożliwiająca użytkownikom zarejestrowanie zakupionego klucza licencyjnego.

I. Zawarcie Umowy:

 1.  Niniejsza umowa licencji zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Licencjobiorcę pierwszej instalacji, uruchomienia Oprogramowania lub przystąpienia przez Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania w jakikolwiek inny sposób.
 2.  Poprzez instalację, uruchomienie lub inne użycie Oprogramowania Licencjobiorca oświadcza, iż będzie przestrzegać postanowień niniejszej Umowy i jest związany treścią niniejszej Umowy.
 3.  W celu aktywacji kodu licencyjnego programu SDPROG wymagana jest jego rejestracja na platformie MySDPROG pod adresem www.mysdprog.com (założenie konta oraz wprowadzenie kodu licencyjnego). Brak rejestracji zakupionego klucza licencyjnego na platformie MySDPROG uniemożliwi korzystanie z programu SDPROG.
 4.  W przypadku nie wyrażenia zgody przez Licencjobiorcę na warunki niniejszej umowy, Licencjobiorca zobowiązany jest do usunięcia Oprogramowania.
 5.  Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa nie wymaga podpisów stron wiążących.

I. Prawa autorskie:

 1.  Licencjodawca niniejszym oświadcza, iż jest jedynym samodzielnym twórcą Oprogramowania oraz uprawnionym z majątkowych praw autorskich do Oprogramowania.
 2.  Wszelkie prawa do Oprogramowania oraz do wszelkich kopii tego Oprogramowania, w tym, między innymi, tytuł własności i prawa patentowe, prawa autorskie, znak handlowy, tajemnica handlowa i inne prawa własności intelektualnej, pozostają wyłączną własnością Licencjodawcy. Licencjobiorcy nie wolno usuwać z Oprogramowania wzmianek o prawie autorskim, znakach handlowych bądź innych tytułach własności, zakrywać ich ani zmieniać. W przypadku naruszenia w/w punktu Licencjobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 20 000 zł.
 3.  Oprogramowanie nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4.  Oprogramowanie chronione jest przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) oraz postanowieniami wiążących Polskę umów międzynarodowych o ochronie praw własności intelektualnej. Licencjodawca posiada prawo ochronne nr 265889 na znak towarowy SDPROG.

I. Udzielenie i zakres licencji:

 1.  Licencjodawca niniejszym udziela Licencjobiorcy, pod warunkiem niezmiennego przestrzegania postanowień niniejszej Umowy, niewyłącznego, nieprzenoszalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu i niepodlegającego cesji prawa do korzystania z Oprogramowania, w sposób przewidziany w Umowie.
 2.  Korzystanie z Oprogramowania dla celów innych niż wskazane w niniejszej licencji jest zabronione.
 3.  Licencjodawca zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone Licencjobiorcy w sposób wyraźny. Licencjobiorca nie nabywa prawa własności do Oprogramowania, nie jest też uprawniony do umożliwienia korzystania z Oprogramowania i kodu aktywacyjnego osobom trzecim.
 4.  Licencjobiorca nie może ani sam, ani przez jakąkolwiek osobę trzecią:
  a) korzystać z Oprogramowania w całości lub jakiejkolwiek części w zakresie szerszym niż wyraźnie dozwolony na mocy niniejszej licencji,
  b) dokonywać odtworzenia, dekompilacji, inżynierii wstecznej lub dezasemblacji Oprogramowania,
  c) modyfikować Oprogramowania, wprowadzać jakichkolwiek adaptacji, zmian układu Oprogramowania lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu,
  d) poprawiać ewentualnych błędów Oprogramowania lub powierzać poprawienie ewentualnych błędów Oprogramowania jakimkolwiek podmiotom trzecim,
  e) podejmować prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Oprogramowania,
  f) dokonywać odsprzedaży, reprodukowania ani dystrybuowania Oprogramowania i kodu aktywacyjnego w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu. W szczególności nie może wykonywać kopii tego oprogramowania, kodu aktywacyjnego i udostępniać je w sieci, gdzie mogłoby z niego skorzystać wielu użytkowników w tym samym czasie oraz udostępniać tego oprogramowania i kodu aktywacyjnego w sieci do pobrania.
  g) rozpowszechniać, udostępniać, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać Oprogramowanie oraz dostępny do niego kod aktywacyjny w jakikolwiek sposób.
 5.  Licencjobiorca jest uprawniony do:
  a) instalacji Oprogramowania na jeden rodzaj urządzenia tzn laptop lub komputer stacjonarny, tablet, telefon.
  b) wykonania jednej kopii archiwizacyjnej oraz kopii zapasowej Oprogramowania,
  c) korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

I. Ograniczenie odpowiedzialności Licencjodawcy:

 1.  Licencjodawca nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic ponad te, które są wyraźnie określone w niniejszej Umowie, a Licencjobiorca przyjmuje na siebie ryzyko wynikające ze skutków korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania.
 2.  W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie lub uboczne, w tym, między innymi, utratę dochodu, niezrealizowane obniżenie kosztów, utratę danych lub zwiększenie kosztów Licencjobiorcy bądź jakiekolwiek inne straty finansowe wynikające z uzyskaniem licencji, używaniem, awarią bądź przerwaniem działania Oprogramowania, lub błędnymi informacjami o usterkach przekazanych przez program. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje również, jeśli Licencjodawca został poinformowany o możliwości powstania wspomnianych strat. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za stratę lub szkodę wywołane jego rażącym zaniedbaniem lub celowym działaniem na szkodę. Ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje w stosunku do wszystkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu straty lub szkody, bez względu na ich podstawę prawną, w tym, między innymi, z tytułu odpowiedzialności deliktowej, umownej, umów wstępnych i stosunków prawnych zbliżonych do umownych (quasi-umów).\
 3.  Licencjodawca oświadcza, iż odczyty programu jak również dostępna dokumentacja techniczna mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako sposób dokonywania napraw i wymiany części.
 4.  Licencjodawca oświadcza, iż aplikacja po jej uruchomieniu zapisuje na urządzeniu historię komunikacji z pojazdem, oraz dane dotyczące aplikacji i urządzenia.
 5.  Licencjodawca oświadcza, iż w związku z uruchomieniem aplikacji przez Licencjobiorcę i po zatwierdzeniu funkcji „wyślij log”, program załaduje dane do klienta pocztowego, za pomocą którego automatycznie wyśle do Licencjodawcy zapisaną historię komunikacji z pojazdem/pojazdami, listę komend, informację na temat numerów kodów usterek i wskazania czujników, wersję aplikacji, wersję interfejsu, adres mailowy użytkownika, dodatkowe informacje jakie zostały podane przez użytkownika, w tym imię nazwisko, adres (o ile zostały podane).
 6.  Licencjodawca oświadcza, iż w związku z uruchomieniem aplikacji przez Licencjobiorcę program automatycznie wyśle do Licencjobiorcy (bez uruchomienia dodatkowych opcji programu) informacje co do błędów działania urządzenia lub co do błędów połączenia urządzenia z samochodem.
 7.  Licencjobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie informacji określonych w ust 4, 5, 6 jak i ich gromadzenie w celu poprawy funkcjonowania aplikacji.

I. Postanowienia końcowe

 1.  Licencjobiorca nie może przenieść całości lub części praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy licencji, w szczególności uprawnienia do korzystania z Oprogramowania na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej zgody Licencjodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2.  Licencjobiorca nie może udostępniać osobom trzecim jak również nieograniczonej liczbie osób w sieci internetowej kodu aktywacyjnego otrzymanego od Licencjodawcy. W przypadku złamania powyższego zapisu zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 20 000 zł. Powyższe nie wyklucza dochodzenia przez Licencjodawcę odszkodowania przekraczającego wysokość ustalonej kary umownej.
 3.  W przypadku ustalenia przez Licencjodawcę naruszenia pkt VI, 2 uprawniony jest on do dezaktywacji udostępnionego kodu aktywacyjnego.
 4.  Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia w wyniku których Licencjobiorca utracił kod aktywacyjny. W takim wypadku nie udostępnia ponownie kodu aktywacyjnego, chyba że Licencjobiorca dokona ponownego zakupu oprogramowania wraz z kodem aktywacyjnym.
 5.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową licencji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zmianami).
 6.  Wszelkie spory związane lub wynikłe z niniejszej umowy licencji rozstrzygać będą sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Licencjodawcy.