1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Internetový obchod SDPROG.COM pôsobiaci pod adresou: sdprog.com prevádzkuje E-VOLT Wojciech Zaremba so sídlom: Solonka 58, 36-043 Straszydle, prevádzkuje NIP: 813-351-89-35, REGON: 180339428.
(2) Tieto pravidlá a pravidlá internetového obchodu definujú zásady nakupovania v internetovom obchode SDPROG.COM a najmä zásady a postup pri uzatváraní zmlúv o predaji na diaľku prostredníctvom obchodu, ako aj postup pri reklamácie a postup pri odstúpení od zmluvy zo strany Spotrebiteľa.
(3) Pokiaľ ide o Služby poskytované elektronicky, tieto Pravidlá sú Pravidlá a ustanovenia uvedené v § 9 Zákona o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (tj Zbierka zákonov z roku 2020, bod 344 v znení neskorších predpisov). .
(4) Pravidlá sú určené všetkým zákazníkom Obchodu. Všetci Zákazníci sú povinní sa pred nákupom oboznámiť s ustanoveniami Pravidiel a Poriadkov.
(5) Každý Zákazník je povinný dodržiavať ustanovenia Pravidiel. Predaj prebieha na základe verzie obchodných podmienok platnej v čase objednávky.
(6) Každý zákazník si môže kedykoľvek prečítať pravidlá a pravidlá kliknutím na hypertextový odkaz „Pravidlá a pravidlá obchodu“ na webovej stránke obchodu sdprog.com. Pravidlá a predpisy si môžete kedykoľvek stiahnuť a vytlačiť.
(7) Všetky informácie uvedené na webovej stránke obchodu sdprog.com týkajúce sa produktov (vrátane cien) nepredstavujú ponuku v zmysle článku 66 Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964 (tj Zbierky zákonov z roku 2020, položka 1740 , v znení neskorších predpisov), ale výzvu na uzavretie zmluvy podľa § 71 Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964 (t. j. Zbierku zákonov z roku 2020, bod 1740 v znení neskorších predpisov). Zákazník odoslaním Objednávkového formulára dáva ponuku na kúpu uvedeného Tovaru za cenu a za podmienok uvedených v popise.

2. DEFINÍCIE

Podmienky – tento súbor predpisov upravujúcich pravidlá používania Služieb Obchodu Zákazníkmi.
Spotrebiteľ (zmluvy uzatvorené pred 1.1.2021) – fyzická osoba uzatvárajúca prostredníctvom Obchodu občianskoprávnu zmluvu, ktorá priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou.
Spotrebiteľ (zmluvy uzatvorené od 1.1.2021) – za spotrebiteľov sa považujú:
– fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Obchodu uzatvára občianskoprávnu zmluvu, ktorá priamo nesúvisí s jej ekonomickou alebo profesijnou činnosťou – tzv. „Spotrebiteľ sensu stricto“ a
– fyzická osoba uzatvárajúca prostredníctvom Obchodu občianskoprávnu zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nejde o profesijný charakter vyplývajúci najmä z predmetu jej resp. jej podnikateľskej činnosti, sprístupnenej na základe ustanovení Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti – tzv. „Podnikateľ o právach spotrebiteľa“.
Pre účely týchto obchodných podmienok sa predpokladá, že pri neexistencii rozlíšenia dvoch uvedených skupín subjektov sa obchodné podmienky vzťahujú na spotrebiteľov v užšom zmysle, ako aj na podnikateľov o právach spotrebiteľov.
Zákazník – fyzická osoba (vrátane Spotrebiteľa), ktorá má najmenej 13 rokov (za predpokladu, že má na to súhlas štatutárneho zástupcu), právnická osoba a organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ale ktorej osobitné ustanovenia priznávajú právnu spôsobilosť, ktorá využíva Služby poskytované Obchodom.
Objednávkový formulár – Služba dostupná na webovej stránke Obchodu, prostredníctvom ktorej môže Zákazník uskutočniť nákup, najmä pridaním Tovaru do Košíka a určením niektorých podmienok Kúpnej zmluvy, napr. spôsobu doručenia a platby.
Košík – prvok Obchodu, kde je viditeľný Tovar vybraný Zákazníkom a kde Zákazník môže určiť a upraviť podrobnosti Objednávky, vrátane množstva zakúpených Produktov.
Obchod – webová stránka patriaca Predávajúcemu, dostupná pod doménou: sdprog.com, prostredníctvom ktorej môže Klient nakupovať Tovar od Predávajúceho.
Predávajúci – E-VOLT Wojciech Zaremba so sídlom: Solonka 58, 36-043 Straszydle, NIP: 813-351-89-35, REGON: 180339428, ktorý v rámci svojej obchodnej alebo profesijnej činnosti ponúka predaj prostredníctvom svojej webovej stránky.
Tovar – hnuteľná vec obchodovaná medzi Obchodom a Zákazníkom, ktorej podmienky predaja sú uvedené v Objednávkovom formulári.
Kúpna zmluva – zmluva o predaji Tovaru na diaľku uzatvorená Zákazníkom prostredníctvom Obchodu, spravidla prostredníctvom Objednávkového formulára.

3. PRIJÍMANIE A VYBAVOVANIE OBJEDNÁVOK

(1) Predpokladom používania Obchodu je prečítanie a prijatie týchto Podmienok. Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s obsahom obchodných podmienok.
(2) Objednávky od zákazníkov sa prijímajú odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom webovej stránky: sdprog.com alebo e-mailom na evolt.sprzedaz@gmail.com, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
(3) Objednávka Tovaru je dokončená výberom Tovaru, o ktorý má Zákazník záujem, kliknutím na tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“, ktoré sa nachádza pri popise Tovaru a následne z úrovne „KOŠÍK“, ktorá sa nachádza v záložke Obchodu, vyplnením Objednávkového formulára vrátane výberu formy doručenia a platby alebo výberu možnosti platby na dobierku, ak je pre vybraný Tovar dostupná, a následným kliknutím na potvrdenie nákupu.
(4) Podnikatelia, uznávaní ako tzv. podnikatelia v oblasti práv spotrebiteľov (pozri definíciu „spotrebiteľa“ v týchto obchodných podmienkach), ktorí uzatvárajú zmluvy po 1. januári 2021, budú musieť už pri objednávaní uviesť Tovar, ktorého kúpa pre nich nie je profesionálneho charakteru.
(5) Po zadaní objednávky dostane Zákazník potvrdenie o zadanej objednávke na jeho e-mailovú adresu uvedenú v Objednávkovom formulári.
(6) Akonáhle Zákazník obdrží potvrdenie o prijatí ponuky, začne spracovanie objednávky Predávajúceho, pričom:
a. v prípade objednávky na dobierku začína plynúť najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej potvrdení predávajúcim.
b. v prípade objednávky platenej klasickým prevodom – začína po pripísaní platby za uskutočnenú objednávku na bankový účet Obchodu.
7. Objednávky zadané v Predajni sú vybavované počas pracovnej doby Predajne (v pracovné dni pondelok až piatok od 8:00 do 14:30 hod. Objednávky zadané v pracovné dni po 14:30 hod., v sobotu, nedeľu resp. sviatky budú spracované v nasledujúci pracovný deň Výnimkou sú objednávky elektronického programu (aktivačný kód), ktoré sú spracované okamžite a automaticky 24/7 v prípade platby cez PayU, PayPal, Blik, Platobná karta.
(8) Zákazník obdrží správu o prijatí objednávky na plnenie, čím sa rozumie vyhlásenie Predávajúceho o prijatí ponuky. Jeho prijatím Zákazníkom je uzatvorená Kúpna zmluva.
9. Ku každej objednávke je vystavený daňový doklad. Na požiadanie Zákazníka bude zaslaná aj faktúra s DPH.
10. Dostupné prostriedky komunikácie medzi Zákazníkom a Obchodom sú:
a. E-mail – evolt.sprzedaz@gmail.com
b. Telefón – +48 531-866-455
(11) Cena uvedená v objednávke je celková hodnota, ktorú je Zákazník povinný zaplatiť (brutto cena). Zahŕňa príslušnú daň. Náklady na doručenie nie sú zahrnuté v cene, pretože závisia od spôsobu doručenia, ktorý si zákazník pri kúpe zvolil.
(12) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny v Obchode, uvádzať na predaj nový Tovar, vykonávať a rušiť propagačné kampane alebo ich meniť v súlade s platnou legislatívou.
(13) Ak je Spotrebiteľ povinný zaplatiť viac, ako je dohodnutá cena uvedená v predchádzajúcom odseku, Obchod o tejto skutočnosti Spotrebiteľa bezodkladne informuje a vysvetlí dôvod cenového rozdielu. Účtovanie dodatočných nákladov spotrebiteľovi sa uskutoční až po získaní výslovného súhlasu spotrebiteľa.

4. NÁKLADY NA DORUČENIE A DOPRAVU

(1) Splnenie odoslania objednávky v obchode sa uskutoční prostredníctvom:
balíkomat
kuriér
elektronické doručenie (e-mail)
(2) Objednávky zadané v Obchode sú vybavované iba v pracovných dňoch. Objednávky zadané v sobotu, nedeľu a sviatok budú vybavené nasledujúci pracovný deň.
(3) Čakacia doba na doručenie je zvyčajne: 1-2 dni. Čakacia doba pozostáva z doby spracovania objednávky, teda kompletizácie Tovaru na objednávku a predpokladanej doby dodania, ktorá je v prípade Poľska od 24 hodín.
4. Predávajúci nezodpovedá za omeškania spôsobené prepravcom.
(5) Pri preberaní zásielky doručenej kuriérom by mal Zákazník za jeho prítomnosti starostlivo skontrolovať obsah a kompletnosť zásielky, stav vonkajšieho obalu a stav objednaného Tovaru. V prípade poškodenia zásielky by mal Zákazník spísať s kuriérom škodový protokol v dvoch rovnakých vyhotoveniach podpísaných Zákazníkom a kuriérom.

5. SPRACOVANIE PLATBY

1. V prevádzke Obchodu sú možné tieto spôsoby platby:
– na dobierku – pri prevzatí zásielky;
– prevodom, na bankový účet – 43 1140 2004 0000 3102 5451 2990;
– prostredníctvom PayU, PayPal, Blik, Platobnou kartou; 2.
2. Zákazník, ktorý si zvolil možnosť platby bankovým prevodom, je povinný uhradiť objednávku do piatich (5) pracovných dní odo dňa zadania objednávky. V opačnom prípade je ponuka Predávajúceho nezáväzná a objednávka je vyradená zo systému. V záhlaví platby stačí uviesť len číslo realizovanej objednávky. Je tu možnosť predĺženia doby splatnosti po predchádzajúcom upozornení personálu obchodu.

6. REKLAMÁCIA

1. Predávajúci ručí v rámci záruky za fyzické a právne vady Tovaru v rozsahu uvedenom v článku 556 a nasledujúcich článkoch Občianskeho zákonníka Zákona z 23. apríla 1964 (tj Zbierka zákonov z roku 2020, položka 1740 v platnom znení ).
2. Fyzická vada Tovaru spočíva v nesúlade predávaného Tovaru so zmluvou, ku ktorému dôjde, keď:
Tovar nemá vlastnosti, ktoré by mal mať vzhľadom na účel zmluvy, vyplývajúce z okolností alebo zamýšľaného použitia;
Tovar nemá vlastnosti, o ktorých Predávajúci Zákazníka ubezpečil;
Tovar nie je vhodný na účel, o ktorom Zákazník informoval Predávajúceho pri uzatváraní zmluvy, a Predávajúci nemal k takémuto účelu výhrady;
Tovar bol zákazníkovi dodaný v nekompletnom stave. 3.
3. Právna vada Tovaru nastáva vtedy, ak je Tovar vlastníctvom tretej osoby alebo je zaťažený právom tretej osoby, ak obmedzenie použitia alebo nakladania vyplýva z rozhodnutia alebo rozhodnutia príslušného orgánu.
4. V prípade Spotrebiteľa sa verejné záruky výrobcu alebo subjektu, ktorý tovar uvádza na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo ktorý sa prezentuje ako výrobca, považujú za rovnaké ako záruky predávajúceho. Predávajúci však nezodpovedá, ak mu tieto ubezpečenia neboli známe alebo mu byť nemohli, alebo ak tieto ubezpečenia nemohli ovplyvniť rozhodnutie spotrebiteľa uzavrieť kúpnu zmluvu, ako aj vtedy, keď obsah týchto uistení bola pred uzavretím kúpnej zmluvy opravená.
5. Predávajúci zodpovedá v rámci záruky v prípade zistenia fyzickej chyby pred uplynutím dvoch rokov odo dňa dodania tovaru Spotrebiteľovi.
6. Ak sa u Spotrebiteľa preukáže fyzická vada pred uplynutím jedného roka odo dňa vydania Tovaru, má sa za to, že vada alebo jej príčina existovala už v čase vydania Tovaru.
7. Ak je kupujúcim Spotrebiteľ a fyzická vada bola zistená pred uplynutím jedného roka odo dňa dodania predávaného Tovaru, má sa za to, že vada alebo jej príčina existovali už v čase prechodu nebezpečenstva na kupujúceho. kupujúci.
8. Ak má Tovar vadu, môže Zákazník urobiť vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ Predávajúci bezodkladne nevymení vadný Tovar za Tovar bez vady alebo neodstráni vadu. Toto obmedzenie neplatí, ak bol Tovar už Predávajúcim vymenený alebo opravený, alebo Predávajúci nesplnil povinnosť vymeniť Tovar za bezvadný alebo odstrániť vadu.
9. Ak má Tovar chybu, môže Zákazník požadovať aj výmenu Tovaru za bezvadný alebo odstránenie vady.
10. Zákazník môže namiesto odstránenia vady navrhované Predávajúcim požadovať výmenu Tovaru za bezvadný alebo namiesto výmeny Tovaru požadovať odstránenie vady, pokiaľ Tovar neuvedie do súladu s predpismi č. Dohoda spôsobom zvoleným Zákazníkom nie je možná alebo by si vyžadovala nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhovaným Predávajúcim.
11. Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o nepodstatnú vadu.
12. Reklamáciu Tovaru je možné uplatniť:
a. písomne ​​na adresu E-VOLT Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów;
b. e-mailom, na e-mailovú adresu uvedenú v potvrdení objednávky.
13. Sťažnosť by mala obsahovať:
a. údaje o osobe, ktorá sťažnosť podáva (meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, voliteľne – e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo);
b. uvedenie dôvodu reklamácie a obsahu žiadosti;
c. číslo Objednávky uvedené v potvrdení o prijatí Objednávky;
d. originál alebo kópia dokladu o kúpe (napr. pokladničný blok alebo faktúra) môžu uľahčiť uplatnenie reklamácie, nie sú však potrebné na jej uplatnenie.
14. Zákazník pri uplatnení práv vyplývajúcich zo záruky doručí chybný Tovar na náklady Predávajúceho na adresu: E-VOLT Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów.
15. Predávajúci sa zaväzuje odpovedať na reklamáciu do štrnástich (14) dní odo dňa jej prijatia.
16. Ak je reklamácia oprávnená, Predávajúci sa zaväzuje do štrnástich (14) dní odo dňa uplatnenia reklamácie Zákazníkom vymeniť vadný Tovar za Tovar bez vád alebo vadu odstrániť.
17. V prípade účinného odstúpenia od zmluvy sa predávajúci zaväzuje vrátiť platbu do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy s tým, že k vráteniu peňazí nedôjde do 17. je tovar prijatý späť alebo Zákazník poskytne doklad o jeho vrátení.
18. Ak Spotrebiteľ požiadal o výmenu Tovaru alebo odstránenie vady, alebo urobil vyhlásenie o znížení ceny s uvedením sumy, o ktorú sa má cena znížiť, a Predávajúci na túto žiadosť neodpovedal do štrnástich ( 14) dní sa má za to, že Predávajúci žiadosť uznal.
19. Nárok na odstránenie vady alebo výmenu Tovaru za Tovar bez vady sa premlčuje uplynutím jedného (1) roka odo dňa zistenia vady. V prípade Spotrebiteľa sa premlčacia doba neskončí pred uplynutím dvoch (2) rokov.
20. Vyššie uvedené ustanovenia nevylučujú možnosť Predávajúceho poskytnúť na zakúpený Tovar záruku, ktorá je upravená v samostatných záručných predpisoch.

7. PRÁVO NA ODSTÚPENIE

1. Spotrebiteľ môže v súlade so zákonom o právach spotrebiteľov zo dňa 30. mája 2014 (t. j. Vestník zákonov z roku 2020, bod 287 v znení neskorších predpisov) odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru zakúpeného v obchode bez uvedenia dôvodu. , a to príslušným písomným vyhlásením, a to do štrnástich (14) dní, počítajúcich odo dňa dodania Tovaru (t. j. odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom). Túto lehotu stačí Spotrebiteľovi dodržať odoslaním vyjadrenia, a to pred jej uplynutím.
2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy podaním vyhlásenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Vzorové vyhlásenie je priložené ako príloha č. 1 týchto obchodných podmienok.
3. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je potrebné zaslať na adresu: E-VOLT Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów.
4. Spotrebiteľ vráti Tovar Predávajúcemu do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Na dodržanie lehoty postačí zaslať Tovar späť pred uplynutím jej platnosti.
5. Vrátenie Tovaru sa uskutoční na adresu Predávajúceho: E-VOLT Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów.
6. Predávajúci do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré Spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na doručenie Tovaru, nevracia však vykonať dovtedy, kým nebude Tovar obdržaný späť alebo kým Spotrebiteľ nepredloží doklad o vrátení.
7. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ.
8. Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.
9. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa spotrebiteľovi nepriznáva v súvislosti so zmluvou:
– pri ktorej je predmetom plnenia neprerobená vec vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
– v ktorej je predmetom plnenia vec, ktorá sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť;
– v ktorej je predmetom plnenia vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;
– ak je predmetom plnenia dodanie tovaru, ktorý je po dodaní svojou povahou neoddeliteľný od iného tovaru;
– ak sú predmetom plnenia zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér dodávaný v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený;
– na dodávku novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom;
– ak cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré sú mimo kontroly obchodníka a môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
– na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potom, čo obchodník informoval spotrebiteľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy;
10. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku sa nepriznáva inému subjektu ako Spotrebiteľovi v zmysle prijatom na účely týchto Obchodných podmienok (pozri definíciu „Spotrebiteľ“).

8. MIMO SÚDNE RIEŠENIE SPOROV

1. V prípade, že reklamačné konanie neprinesie Spotrebiteľom očakávaný výsledok, Spotrebiteľ môže využiť okrem iného:
– Mediáciu vykonáva miestne príslušný Pokrajinský inšpektorát obchodnej inšpekcie, ktorému treba podať žiadosť o sprostredkovanie. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam inšpektorátov možno nájsť na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
– Pomoc miestne príslušného stáleho rozhodcovského spotrebiteľského súdu pôsobiaceho pri Pokrajinskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému treba podať žiadosť o prejednanie prípadu na rozhodcovskom súde. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam súdov je dostupný na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
– Bezplatná pomoc mestského alebo okresného ombudsmana spotrebiteľov.
– Online platforma RSO dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Táto kapitola s názvom „Mimosúdne riešenie sporov“ sa nevzťahuje na jednu kategóriu osôb označenú v týchto Obchodných podmienkach ako Spotrebiteľov, tzv. „Podnikateľov o spotrebiteľské práva“, ktorá nadobudla účinnosť pre zmluvy uzatvorené od r. 1. januára 2021. Vzhľadom na to sa táto kapitola pre všetky zmluvy vzťahuje len na subjekty patriace do takzvanej kategórie spotrebiteľov sensu stricto.

9. OCHRANA ÚDAJOV

1. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov pre účely vybavenia a vybavenia objednávky predávajúcim, ktorý je zároveň prevádzkovateľom osobných údajov. údaje v zmysle článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1-88.
2. Správcom osobných údajov poskytnutých Zákazníkom pri používaní Obchodu je Predávajúci.
3. Osobné údaje, nachádzajúce sa v databáze Predávajúceho, nebudú poskytované subjektom, ktoré sa nezúčastňujú na plnení Kúpnej zmluvy.
4. Zákazník v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takéto údaje a ktorou sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1-88, má právo na prístup k svojim osobným údajom a môže požiadať o ich opravu alebo vymazanie. Predávajúci poskytuje každému Zákazníkovi právo na kontrolu spracúvaných osobných údajov.
5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, chýbajúci súhlas so spracovaním osobných údajov však bráni splneniu objednávky Zákazníka.
6. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov a súkromia sú uvedené v záložke „Zásady ochrany osobných údajov“ na internetovej stránke Obchodu.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pravidlá stanovujú zásady uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy na Tovar zobrazený na webovej stránke Obchodu.
2. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a predávajúcim.
3. Obchodné podmienky sú dostupné všetkým zákazníkom v elektronickej podobe na webovej stránke obchodu sdprog.com.
4. Pre využívanie Služieb Obchodu je potrebné disponovať zariadením umožňujúcim prístup na internet a webovým prehliadačom umožňujúcim zobrazenie webových stránok, ako aj poskytnutie e-mailovej adresy na zasielanie informácií o realizácii objednávky.
5. Je zakázané komukoľvek, vrátane zákazníkov, umiestňovať nelegálny obsah na webovú stránku obchodu.
6. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Podmienky používania, platia príslušné ustanovenia všeobecne platného práva.
7. Tieto obchodné podmienky nevylučujú ani neobmedzujú žiadne z práv Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom, na ktoré má nárok podľa kogentných ustanovení zákona. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami obchodných podmienok a kogentnými právnymi predpismi priznávajúcimi práva spotrebiteľom majú prednosť príslušné ustanovenia.
8. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo by sa malo stať neplatné alebo neúčinné, nebude tým dotknutá platnosť celých obchodných podmienok v zostávajúcej časti. V takom prípade zmluvné strany nahradia neplatné alebo neúčinné ustanovenie iným ustanovením, ktoré čo najlepšie odráža zamýšľaný ekonomický účel. Obdobne to platí aj pre prípadné medzery v obchodných podmienkach.