1.OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Internetový obchod SDPROG.COM provozovaný pod adresou: sdprog.com provozuje společnost E-VOLT Wojciech Zaremba, se sídlem: Solonka 58, 36-043 Straszydle, působící pod NIP: 813-351-89-35, REGON: 180339428.
(2) Tato Pravidla a Řád e-shopu definují zásady nákupu v e-shopu SDPROG.COM a zejména zásady a postup pro uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím obchodu, jakož i postup pro reklamace a postup při odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele.
(3) Ve vztahu ke Službám poskytovaným elektronicky se těmito Pravidly rozumí Pravidla a Pravidla uvedená v čl. 9 zákona o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (tj. Sbírka zákonů z roku 2020, bod 344, v platném znění) .
(4) Pravidla jsou určena všem zákazníkům obchodu. Všichni Zákazníci jsou povinni se před nákupem seznámit s ustanoveními Pravidel a Pravidel.
(5) Každý Zákazník je povinen dodržovat ustanovení Pravidel. Prodej probíhá na základě znění obchodních podmínek platného v době objednávky.
(6) Každý zákazník si může pravidla a předpisy přečíst kdykoli kliknutím na hypertextový odkaz „Pravidla a předpisy obchodu“ na webových stránkách obchodu sdprog.com. Pravidla a předpisy si můžete kdykoli stáhnout a vytisknout.
(7) Veškeré informace obsažené na webových stránkách obchodu sdprog.com týkající se produktů (včetně cen) nepředstavují nabídku ve smyslu článku 66 občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (tj. věstníku zákonů z roku 2020, položka 1740 , ve znění pozdějších předpisů), ale výzva k uzavření smlouvy podle § 71 občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (tj. Sbírka zákonů z roku 2020, bod 1740, ve znění pozdějších předpisů). Zákazník odesláním Objednávkového formuláře činí nabídku ke koupi uvedeného Zboží za cenu a za podmínek uvedených v popisu.

2.DEFINICE

Obchodní podmínky – tento soubor předpisů upravujících pravidla používání Služeb Obchodu Zákazníky.
Spotřebitel (smlouvy uzavřené před 1.1.2021) – fyzická osoba uzavírající prostřednictvím Obchodu občanskoprávní smlouvu, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
Spotřebitel (smlouvy uzavřené od 1.1.2021) – za spotřebitele se považují:
– fyzická osoba uzavírající prostřednictvím Obchodu občanskoprávní smlouvu, která přímo nesouvisí s její ekonomickou nebo profesní činností – tzv. „Consumer sensu stricto“
a
– fyzická osoba uzavírající prostřednictvím Obchodu občanskoprávní smlouvu přímo související s jejím podnikáním, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu není profesní povahy, vyplývající zejména z předmětu její resp. její podnikatelská činnost, zpřístupněná na základě ustanovení Centrálního registru a Informace o podnikatelské činnosti – tzv. „Podnikatel o právech spotřebitele“.
Pro účely těchto obchodních podmínek se předpokládá, že při neexistenci rozdílu mezi dvěma uvedenými skupinami subjektů se obchodní podmínky vztahují jak na spotřebitele sensu stricto, tak na podnikatele o právech spotřebitelů.
Zákazník – fyzická osoba (včetně Spotřebitele), která je starší 13 let (za předpokladu, že získala souhlas statutárního zástupce), právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, ale ke které zvláštní ustanovení přiznávají právní způsobilost, která využívá Služby poskytované Obchodem.
Objednávkový formulář – Služba dostupná na webových stránkách Obchodu, pomocí které může Zákazník provést nákup, zejména přidáním Zboží do košíku a upřesněním některých podmínek kupní smlouvy, např. způsobu dodání a platby.
Košík – prvek Obchodu, kde je viditelné Zboží vybrané Zákazníkem a kde Zákazník může určit a upravit podrobnosti Objednávky, včetně množství zakoupených Produktů.
Obchod – webová stránka patřící Prodávajícímu, dostupná pod doménou: sdprog.com, prostřednictvím které může Klient nakupovat Zboží od Prodávajícího.
Prodávající – E-VOLT Wojciech Zaremba se sídlem: Solonka 58, 36-043 Straszydle, NIP: 813-351-89-35, REGON: 180339428, který v rámci své obchodní nebo profesní činnosti nabízí prodej prostřednictvím svých webová stránka.
Zboží – movitá věc obchodovaná mezi Obchodem a Zákazníkem, jejíž podmínky prodeje jsou uvedeny v Objednávkovém formuláři.
Kupní smlouva – smlouva o prodeji Zboží na dálku uzavřená Zákazníkem prostřednictvím Obchodu, zpravidla prostřednictvím Objednávkového formuláře.

3.PŘIJÍMÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

(1) Předpokladem pro používání Obchodu je přečtení a přijetí těchto Smluvních podmínek. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obsahem obchodních podmínek.
(2) Objednávky od zákazníků jsou přijímány zasláním objednávkového formuláře prostřednictvím webové stránky: sdprog.com nebo e-mailem na evolt.sprzedaz@gmail.com, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
(3) Objednávka zboží je dokončena výběrem zboží, o které má zákazník zájem, kliknutím na tlačítko „VLOŽIT DO KOŠÍKU“ umístěného vedle popisu zboží a následně z úrovně „KOŠÍK“ umístěného v záložce Obchodu, vyplnění Objednávkového formuláře, včetně výběru formy doručení a platby nebo výběru možnosti platby na dobírku, je-li u vybraného Zboží dostupná, a následném kliknutí na potvrzení nákupu.
(4) Podnikatelé, uznávaní jako tzv. Podnikatelé o právech spotřebitelů (viz definice „Spotřebitel“ v těchto obchodních podmínkách), uzavírající smlouvy po 1. lednu 2021, budou muset již při objednávání uvést Zboží, jehož nákup pro ně není profesionálního charakteru.
(5) Po zadání objednávky obdrží Zákazník potvrzení o provedené objednávce na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávkovém formuláři.
(6) Jakmile Zákazník obdrží potvrzení o přijetí nabídky, začne zpracování objednávky Prodávajícího, přičemž:
A. v případě objednávky splatné na dobírku začíná nejpozději následující pracovní den po jejím potvrzení prodávajícím.
b. v případě objednávky placené klasickým převodem – začíná po připsání platby za provedenou objednávku na bankovní účet Obchodu.
7. Objednávky podané v Prodejně jsou vyřizovány v pracovní době Prodejny (v pracovní dny pondělí až pátek od 8:00 do 14:30 hod. Objednávky zadané v pracovní dny po 14:30 hod., v sobotu, neděli popř. svátky budou zpracovány následující pracovní den Výjimkou jsou objednávky elektronického programu (aktivační kód), které jsou zpracovány okamžitě a automaticky 24/7 v případě platby přes PayU, PayPal, Blik, Platební karta.
(8) Zákazník obdrží zprávu o přijetí objednávky ke splnění, kterým se rozumí prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky. Jeho obdržením zákazníkem je uzavřena kupní smlouva.
9. Ke každé objednávce je vystaven daňový doklad. Na žádost Zákazníka bude zaslána také faktura s DPH.
10. Dostupné prostředky komunikace mezi Zákazníkem a Obchodem jsou:
A. E-mail – evolt.sprzedaz@gmail.com
b. Telefon – +48 531-866-455
(11) Cena uvedená v objednávce je celková hodnota, kterou je Zákazník povinen zaplatit (brutto cena). Zahrnuje příslušnou daň. Cena dopravy není zahrnuta v ceně, protože závisí na způsobu doručení, který si zákazník pro nákup zvolil.
(12) Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny v Obchodě, zavádět nové Zboží k prodeji, provádět a zrušit propagační akce nebo je měnit v souladu s platnými právními předpisy.
(13) Je-li Spotřebitel povinen zaplatit více, než je sjednaná cena popsaná v předchozím odstavci, Obchod Spotřebitele o této skutečnosti neprodleně informuje s vysvětlením důvodu rozdílu v ceně. Účtování dodatečných nákladů Spotřebiteli proběhne pouze po obdržení výslovného souhlasu Spotřebitele.

4.NÁKLADY NA DORUČENÍ A DOPRAVU

(1) Splnění odeslání objednávky v Obchodě se uskuteční prostřednictvím:
balíkový automat
kurýr
elektronické doručení (e-mail)
(2) Objednávky podané v Obchodě jsou vyřizovány pouze v pracovní dny. Objednávky přijaté o sobotách, nedělích a svátcích budou vyřízeny následující pracovní den.
(3) Čekací doba na doručení je obvykle: 1-2 dny. Čekací doba se skládá z doby zpracování objednávky, tedy kompletace Zboží na objednávku a předpokládané doby dodání, která je v případě Polska od 24 hodin.
4. Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění způsobené dopravcem.
(5) Zákazník by měl při vyzvednutí zásilky doručené kurýrem za jeho přítomnosti pečlivě zkontrolovat obsah a kompletnost zásilky, stav vnějšího obalu a stav objednaného Zboží. V případě poškození zásilky sepíše zákazník s kurýrem škodní protokol ve dvou identických vyhotoveních podepsaných zákazníkem a kurýrem.

5.

ZPRACOVÁNÍ PLATBY

1. V provozu Obchodu jsou možné následující způsoby platby:
– dobírka – při vyzvednutí zásilky;
– převodem, na bankovní účet – 43 1140 2004 0000 3102 5451 2990;
– prostřednictvím PayU, PayPal, Blik, Platební kartou; 2.
2. Zákazník, který si zvolil možnost platby bankovním převodem, je povinen uhradit objednávku do pěti (5) pracovních dnů ode dne zadání objednávky. V opačném případě je nabídka Prodávajícího nezávazná a objednávka je odstraněna ze systému. V záhlaví platby stačí uvést pouze číslo zadávané objednávky. Je zde možnost prodloužení platební lhůty po předchozím upozornění personálu obchodu.

6.STÍŽNOST

1. Prodávající odpovídá v rámci záruky za fyzické a právní vady Zboží v rozsahu uvedeném v článku 556 a následujících článcích zákona o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (tj. Sbírka zákonů z roku 2020, položka 1740, v platném znění ).
2. Fyzickou vadou Zboží je nesoulad prodávaného Zboží se smlouvou, ke kterému dojde, když:
Zboží nemá vlastnosti, které by mělo mít vzhledem k účelu smlouvy, vyplývající z okolností nebo zamýšleného použití;
Zboží nemá vlastnosti, o kterých Prodávající Zákazníka ujistil;
Zboží není vhodné k účelu, o kterém Zákazník Prodávajícího při uzavírání smlouvy informoval, a Prodávající k tomuto účelu neměl výhrady;
Zboží bylo Zákazníkovi dodáno v nekompletním stavu. 3.
3. Právní vada Zboží nastává, je-li Zboží majetkem třetí osoby nebo je zatíženo právem třetí osoby, kdy omezení použití nebo nakládání vyplývá z rozhodnutí nebo rozhodnutí příslušného orgánu.
4. V případě Spotřebitele se veřejná ujištění výrobce nebo subjektu, který Zboží uvádí na trh v rámci své podnikatelské činnosti nebo která se prezentuje jako výrobce, považují za rovná ujištěním Prodávajícího. Prodávající však nenese odpovědnost v případě, kdy mu tato ujištění nebyla známa nebo mu být nemohla být známa nebo kdy tato ujištění nemohla ovlivnit rozhodnutí spotřebitele uzavřít kupní smlouvu, jakož i v případě, kdy obsah těchto ujištění byla před uzavřením kupní smlouvy opravena.
5. Prodávající odpovídá v rámci záruky v případě zjištění fyzické vady před uplynutím dvou let ode dne dodání zboží Spotřebiteli.
6. U Spotřebitele platí, že je-li fyzická vada zjištěna před uplynutím jednoho roku ode dne vydání Zboží, má se za to, že vada nebo její příčina existovala již v době vydání Zboží.
7. Je-li kupujícím spotřebitel a fyzická vada byla zjištěna před uplynutím jednoho roku ode dne dodání prodávaného Zboží, má se za to, že vada nebo její příčina existovala již v době, kdy nebezpečí přešlo na kupujícího. kupující.
8. Pokud má Zboží vadu, může Zákazník učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy, ledaže Prodávající neprodleně vymění vadné Zboží za Zboží bez vady nebo neodstraní vadu. Toto omezení neplatí, pokud již bylo zboží prodávajícím vyměněno nebo opraveno nebo prodávající nesplnil povinnost vyměnit zboží za bezvadné nebo odstranit vadu.
9. Má-li Zboží vadu, může Zákazník rovněž požadovat výměnu Zboží za bezvadné nebo odstranění vady.
10. Zákazník může místo odstranění vady navržené Prodávajícím požadovat výměnu Zboží za bezvadné nebo požadovat místo výměny Zboží odstranění vady, ledaže uvede Zboží do souladu s dohoda způsobem zvoleným zákazníkem je nemožná nebo by vyžadovala nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrhovaným prodávajícím.
11. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jde-li o nepodstatnou vadu.
12. Reklamaci zboží lze uplatnit:
A. písemně na adresu E-VOLT Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów;
b. e-mailem, na e-mailovou adresu uvedenou v potvrzení objednávky.
13. Stížnost by měla obsahovat:
A. údaje o osobě podávající stížnost (jméno a příjmení, korespondenční adresa, volitelně – e-mailová adresa a kontaktní telefon);
b. uvedení důvodu reklamace a obsahu žádosti;
C. číslo Objednávky uvedené v potvrzení o přijetí Objednávky;
d. originál nebo kopie dokladu o koupi (např. účtenky nebo faktury) může usnadnit uplatnění reklamace, není však nutné ji uplatnit.
14. Zákazník při uplatnění práv vyplývajících ze záruky doručí vadné Zboží na náklady Prodávajícího na adresu: E-VOLT Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów.
15. Prodávající se zavazuje odpovědět na reklamaci do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího obdržení.
16. Je-li reklamace oprávněná, zavazuje se Prodávající do čtrnácti (14) dnů ode dne uplatnění reklamace Zákazníkem vyměnit vadné Zboží za Zboží bez vad nebo vadu odstranit.
17. V případě účinného odstoupení od smlouvy se prodávající zavazuje vrátit platbu do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy s tím, že vrácení peněz nebude probíhat do je zboží přijato zpět nebo Zákazník doloží jeho vrácení.
18. Pokud Spotřebitel žádal výměnu Zboží nebo odstranění vady nebo učinil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena, a Prodávající na tuto žádost neodpověděl do čtrnácti ( 14) dnů se má za to, že prodávající žádost uznal.
19. Nárok na odstranění vady nebo výměnu Zboží za Zboží bez vady se promlčuje uplynutím jednoho (1) roku ode dne zjištění vady. V případě Spotřebitele neskončí promlčecí doba před uplynutím dvou (2) let.
20. Výše ​​uvedená ustanovení nevylučují možnost Prodávajícího poskytnout na zakoupené Zboží záruku, která je upravena samostatnými záručními předpisy.

7.PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

1. Spotřebitel může v souladu se zákonem o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (tj. Věstník zákonů z roku 2020, bod 287, v platném znění) odstoupit od smlouvy o prodeji Zboží zakoupeného v Obchodě, a to bez udání důvodu. , a to příslušným písemným prohlášením, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne dodání Zboží (tj. ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem). Tuto lhůtu postačí Spotřebiteli dodržet odesláním vyjádření, a to před jejím uplynutím.
2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy předložením prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vzor prohlášení je přiložen jako příloha č. 1 těchto obchodních podmínek.
3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy zašlete na adresu: E-VOLT Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów.
4. Spotřebitel vrátí Zboží Prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty postačí zaslat Zboží zpět před uplynutím doby její platnosti.
5. Vrácení zboží bude provedeno na adresu prodávajícího: E-VOLT Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów.
6. Prodávající do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí Spotřebiteli všechny platby, které Spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání Zboží, nevrací však být provedeno do doby, než bude zboží obdrženo zpět nebo než spotřebitel předloží doklad o vrácení.
7. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem jako spotřebitel.
8. Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu nese Spotřebitel.
9. Právo na odstoupení od kupní smlouvy se spotřebiteli nepřiznává v souvislosti se smlouvou:
– ve kterém je předmětem plnění nepřepracovaný předmět vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb;
– ve kterém je předmětem plnění věc, která se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;
– ve kterém je předmětem plnění věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze ze zdravotních nebo hygienických důvodů po otevření vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;
– je-li předmětem plnění poskytnutí zboží, které je svou povahou po dodání neoddělitelné od jiného zboží;
– je-li předmětem plnění zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
– na dodávku novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném;
– pokud cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a může k nim dojít před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy;
– na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co obchodník spotřebitele informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy;
10. právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku není přiznáno jinému subjektu než spotřebiteli ve smyslu přijatém pro účely těchto obchodních podmínek (viz definice „spotřebitele“).

8.MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. V případě, že reklamační řízení nepřinese Spotřebitelem očekávaný výsledek, může Spotřebitel využít mimo jiné:
– Mediace vedená místně příslušným Zemským inspektorátem obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o mediaci. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam inspektorátů lze nalézt na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
– Pomoc místně příslušného stálého rozhodčího spotřebitelského soudu působícího při Zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u rozhodčího soudu. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam soudů je k dispozici na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
– Bezplatná pomoc obecního nebo okresního ombudsmana spotřebitelů.
– Online platforma ODR dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Tato kapitola nazvaná „Mimosoudní řešení sporů“ se nevztahuje na jednu kategorii osob označenou v těchto obchodních podmínkách jako spotřebitele, tzv. „Podnikatele o spotřebitelská práva“, která nabyla účinnosti pro smlouvy uzavřené od 1. ledna 2021. Vzhledem k tomu se tato kapitola pro všechny smlouvy vztahuje pouze na subjekty spadající do tzv. kategorie Spotřebitel sensu stricto.

9.OCHRANA ÚDAJŮ

1. Zákazník podáním objednávky souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů pro účely vyřízení a vyřízení objednávky prodávajícím, který je zároveň správcem osobních údajů. údajů, ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1-88.
2. Správcem osobních údajů poskytnutých Zákazníkem při využívání Obchodu je Prodávající.
3. Osobní údaje obsažené v databázi prodávajícího nebudou předávány subjektům, které se nepodílejí na plnění kupní smlouvy.
4. Zákazník v souladu s čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osobních údajů tyto údaje a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1-88, má právo přístupu ke svým osobním údajům a může požadovat jejich opravu nebo výmaz. Prodávající poskytuje každému Zákazníkovi právo na kontrolu zpracovávaných osobních údajů.
5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nedostatek souhlasu se zpracováním osobních údajů však brání splnění objednávky Zákazníka.
6. Podrobné informace o ochraně osobních údajů a soukromí jsou uvedeny v záložce „Zásady ochrany osobních údajů“ na webových stránkách Obchodu.

10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Řád stanoví zásady pro uzavírání a plnění Kupní smlouvy na Zboží zobrazené na webových stránkách Obchodu.
2. Kupní smlouva se uzavírá mezi zákazníkem a prodávajícím.
3. Obchodní podmínky jsou k dispozici všem zákazníkům v elektronické podobě na webových stránkách obchodu sdprog.com.
4. Pro využívání Služeb Obchodu je nutné mít vybavení umožňující přístup na internet a webový prohlížeč umožňující zobrazení webových stránek a dále uvést e-mailovou adresu pro zasílání informací o realizaci řádu.
5. Je zakázáno komukoli, včetně zákazníků, umísťovat nelegální obsah na webové stránky obchodu.
6. V záležitostech, na které se nevztahují tyto Podmínky používání, se použijí příslušná ustanovení obecně platného práva.
7. Tyto obchodní podmínky nevylučují ani neomezují žádná práva Zákazníka, který je Spotřebitelem, na která mu přísluší podle kogentních ustanovení zákona. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními obchodních podmínek a kogentními ustanoveními zákona přiznávajícími práva spotřebitelům mají přednost příslušná ustanovení.
8. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo by se mělo stát neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost celých Podmínek ve zbývající části. V takovém případě strany nahradí neplatné nebo neúčinné ustanovení jiným ustanovením, které co nejblíže odráží zamýšlený ekonomický účel. Obdobně to platí i pro případné mezery v Podmínkách.